תקנון פעילות כרמל סיגנצ'ר

ברוכים הבאים לתחרות "סדרת ויניארדס".

 1.  הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות המפורטת לצדם:

"יקבי כרמל" או "עורכת התחרות" אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ וזכרון יעקב בע"מ.
"דף הפייסבוק של יקבי כרמל" ו"דף האינסטגרם" עמוד הפייסבוק הרשמי של המותג יקבי כרמל, ברשת החברתית facebook לשיתוף תכנים, תמונות וסרטוני וידאו, שכתובתו: https://www.facebook.com/carmelwinery

ועמוד האינסטגרם הרשמי של המותג יקבי כרמל, ברשת החברתית INSTAGRAM שכתובתו:

https://www.instagram.com/carmelwinery/

"משתתף" אדם, אשר (א) הינו בגיר, כמשמעו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב – 1962 (מעל גיל 18); (ב) הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה  בישראל התקף עפ״י כל דין; (ג) נטל חלק בתחרות בהתאם להוראות התקנון ועמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אדם שאינו בגיר (מתחת לגיל 18), יוכל להשתתף בתחרות רק אם קיבל את הסכמת אפוטרופוסיו לכך.

"תגובה" תגובה אשר הועלתה על ידי משתתף בתקופת התחרות לדף הפייסבוק או האינסטגרם של יקבי כרמל, הכוללת תיאור לרגע שהיה הכי שווה לחכות בשבילו.
"הפרס" סדנת יין במרכז המבקרים של יקבי כרמל בזכרון יעקב (להלן: "מרכז המבקרים"). הסדנה כוללת טעימת ארבע יינות מסדרת כרמל סיגנצ'ר בליווי לחמי מחמצת, שמן זית איכותי וגבינות משובחות, בליווי הצוות המקצועי של מרכז המבקרים (להלן: "הסדנה").

יקבי כרמל רשאית לשנות את תכולת הסדנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מספר המשתתפים בסדנה יהיה עד 5 משתתפים (הזוכה + 4).

מימוש הפרס ייעשה בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, בהתאם למועדים שיינתנו ע"י יקבי כרמל ובהתאם לשיקול דעתה.

"התחרות" התחרות אשר נערכת על ידי יקבי כרמל בהתאם לתקנון זה.
"חבר השופטים" 4 שופטים אשר ייבחרו ע"י יקבי כרמל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ויקבעו מי הם המשתתפים הזוכים בתחרות.

 

"התקנון" תקנון זה כפי שמתפרסם באתר הרשמי של יקבי כרמל, שכתובתו: https://www.carmelwines.co.il/ .
"זוכה" / "זוכים" 3 משתתפים שהתגובה שהועלתה על ידם נבחרה על ידי חבר השופטים והוכרזה כתגובה הזוכה בתחרות.

   2.פרשנות

2.1          בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

2.2          כותרות הסעיפים ומספרם נועדו לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנות התקנון.

2.3          בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע כי יקבי כרמל תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים, תפעל יקבי כרמל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה ופעולתה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

2.4          בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הוראות התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר עם התחרות יגברו הוראות תקנון זה.

   3.התחרות

3.1          התחרות תיערך החל מיום 7.2.23 (להלן: "מועד תחילת התחרות") ועד ליום 16.2.23 (להלן: "מועד סיום התחרות") או כל מועד אחר כפי שיקבע על ידי יקבי כרמל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "תקופת התחרות").

 • כל משתתף רשאי להעמיד לבחירה יותר מתגובה אחת במסגרת התחרות.

3.3          במסגרת התחרות, יעלו המשתתפים תגובה בפוסט התחרות בדף הפייסבוק או האינסטגרם של יקבי כרמל. מבין כלל התגובות שיועלו ע"י המשתתפים בתגובות לפוסט, יבחר חבר השופטים בתום תקופת התחרות את הזוכים, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 1. הוראות נוספות

  • הוראות התקנון יפורסמו בדף הפייסבוק והאינסטגרם של יקבי כרמל. יקבי כרמל תהא רשאית לתקן את הוראות תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי על ידי פרסום נוסח עדכני של התקנון בדף הפייסבוק והאינסטגרם של יקבי כרמל (לרבות, אך מבלי לגרוע, לתקן ולשנות את כללי התחרות, את תקופת התחרות ואת הפרסים, כולם או חלקם). כל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה בקשר עם שינוי התקנון כאמור ומעניק את הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת לכך שהוראות התקנון, כפי שיעודכנו ויהיו מעת לעת, יחולו ויחייבו אותו באופן מלא.
  • ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאי וכללי השימוש של פייסבוק ואינסטגרם ולתנאי תקנון זה. אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מתנאי וכללי השימוש של פייסבוק ואינסטגרם ומהתחייבויות המשתתף על פיהם.
  • יקבי כרמל רשאית לבטל את התחרות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בלי שלמי מהמשתתפים תעמוד טענה או תביעה כלשהי כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה בקשר עם ביטול התחרות כאמור.
  • ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי יקבי כרמל, לרבות בני משפחותיהם מקרבה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של כל אחד מאלה. במקרה שמנהל ו/או עובד של יקבי כרמל ו/או בן משפחתו מקרבה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של אחד מאלה, ישתתף בתחרות ויזכה – זכייתו תבוטל.
  • משתתף בתחרות לא יהיה זכאי להחזר בגין הוצאותיו בקשר עם התחרות וכל הנובע הימנה, ככל שיהיו.
  • מובהר בזאת כי אין בכל האמור בהוראות התקנון כדי לגרוע באופן כלשהו מהחובות המוטלות על המשתתף או מהזכויות המוקנות ליקבי כרמל על פי הוראות כל דין.
 2. הצהרות והתחייבויות המשתתף

בעצם ההשתתפות בתחרות, המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כלפי יקבי כרמל כי:

5.1 הוא קרא והבין את הוראות התקנון במלואן וכי הוא מסכים באופן מלא ובלתי חוזר לכל הוראותיו.

5.2 הוא יפעל בהתאם להוראות כל דין וכי לא יהיה בהשתתפותו בתחרות וכל הנובע ממנה  משום הפרה של הוראות דין. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי:

5.2.1 הוא בעל הזכויות המלאות והבלעדיות בתמונה וכי לא יהיה בהשתתפותו (ובכלל זה, אך מבלי לגרוע, בהשתתפות התמונה בתחרות) משום הפרה של זכויות מכל סוג שהוא, לרבות ובמפורש זכויות יוצרים או זכות לפרטיות.

5.2.2 הוא קיבל את הסכמתם המלאה והבלתי חוזרת של כל מי שנדרש לכך (ככל שנדרש) לצורך השתתפות התמונה בתחרות וקיום כל הצהרותיו והתחייבויותיו על פי הוראות כל דין ותקנון זה (כך, למשל, ומבלי לגרוע, הסכמתו של כל מי שמצולם בתמונה).

5.2.3 התגובה המשתתפת בתחרות לא תכלול דברים שיש בהם משום: (1) הפרת הוראות כל דין ובכלל זה עבירה פלילית או עוולה אזרחית, לפי כל דין, לרבות פגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן, ולרבות הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והוראות חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960; (2) הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני אדם, על רקע השתייכות לדת, גזע, לאום, מין, עדה, גיל, אורח חיים או מוצא; (3) תעמולה מפלגתית; (4) פרסומת מסחרית, לרבות פרסומת מוסוות, סמויה, או פרסומת אגב.

5.3 ידוע לו כי יקבי כרמל אינה מתחייבת לערוך פיקוח ובקרה על התגובות המשתתפות בתחרות. למרות האמור לעיל, יודגש, כי יקבי כרמל אינה מתחייבת לאפשר לכל תגובה להשתתף בתחרות וכי היא תהא רשאית לפסול ו/או להפסיק השתתפות של תגובה או משתתף בתחרות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרה או חשש להפרה של הוראות כל דין ותקנון זה.

5.4 ידוע לו שהתגובה תהא חשופה לתגובות מצד משתמשים בפייסבוק ו/או אינסטגרם וצדדים שלישיים אחרים והוא מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה בקשר עם תגובות כאמור.

 1. בחירת הזוכים

6.1 בתום תקופת התחרות יבחר חבר השופטים 3 תגובות אשר בהתאם לשיקול דעתו הינן המקוריות והמרגשות ביותר מבין התגובות שהשתתפו בתחרות (להלן: "התגובות הזוכות"). הבחירה תיעשה על ידי חבר השופטים ברוב קולות. כל אחד מנציגי חבר השופטים יבחר את התגובות הזוכות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ועל פי טעמו האישי והוא לא יידרש לנמק או לפרט את החלטותיו או לעמוד בלוח זמנים כלשהו לצורך קבלת החלטותיו.

6.2 החלטת חבר השופטים תהיה סופית מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור וכל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה (לרבות ובמפורש כלפי נציגי חבר השופטים) בגין או בקשר עם החלטת חבר השופטים.

6.3 התגובות שיועמדו לבחירה הן אלו אשר הועלו לדף הפייסבוק והאינסטגרם של יקבי כרמל בתקופת התחרות. תגובה אשר הוסרה לפני תום תקופת התחרות – תופסק השתתפותה בתחרות והיא לא תעמוד לבחירה על ידי חבר השופטים.

6.4 יודגש, כי בחירת הזוכים תיעשה על ידי חבר השופטים (על פי שיקול דעתו וטעמו האישי של חבר השופטים) וכי הזכייה אינה תלויה בגורל.

  7.אופן יידוע הזוכים בדבר זכייתם

7.1 יקבי כרמל תודיע לזוכים על זכייתם באמצעות הודעה פרטית שתישלח באמצעות מערכת הפייסבוק או האינסטגרם לזוכים (להלן: "הודעת הזכייה"). רק הודעת זכיה שנשלחה באופן האמור לעיל תחייב את יקבי כרמל, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

7.2 יקבי כרמל רשאית לפרסם את שמות הזוכים, התגובות שהשתתפו בתחרות (לרבות ובפרט התגובות הזוכות) ופרטים נוספים הידועים ליקבי כרמל, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי. יקבי כרמל תהא רשאית לבצע את הפרסום כאמור בכל דרך או אמצעי מדיה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה או הסכמה מוקדמת או בתשלום תמלוגים או תמורה אחרת. כל משתתף מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה בקשר עם השימוש כאמור בשמו ובתגובה, לרבות ובמפורש כל כל תביעה שעניינה זכויות יוצרים או דרישה לתשלום תמלוגים או כל תשלום אחר.

7.3 יראו את הזוכים כאילו קיבלו את הודעת הזכייה ביום שליחתה. לעניין זה, רישומי יקבי כרמל בדבר שליחת הודעת הזכייה יהוו ראיה מכרעת לעניין מסירת הודעת הזכייה.

7.4 הזוכים יידרש להעביר ליקבי כרמל את כל הפרטים שיידרשו על ידי יקבל כרמל לצורך מסירת הפרס. לא נדרש אחרת – ימסרו הזוכים את פרטיהם ליקבי כרמל באמצעות משלוח הודעה פרטית בדף הפייסבוק או האינסטגרם של יקבי כרמל תוך 30 ימים ממועד משלוח הודעת הזכייה.

 • אם יתברר כי (א) הזוכים אינו מקיימים או שהפרו את איזו מהוראות תקנון זה; ו/או (ב) הזוכים לא מסרו ליקבי כרמל את כל הפרטים שנדרשו על ידה בתוך פרק הזמן הקבוע בתקנון זה (או בתוך כל פרק זמן אחר שקבעה יקבי כרמל) – זכייתם תבוטל, ויקבי כרמל תהא רשאית להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס כלל, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. הפרס

8.1  אופן קבלת הפרס יקבע על ידי יקבי כרמל. קבלת הפרס מותנית באימות זהותם של הזוכים, בדרך שתיקבע על ידי יקבי כרמל.

 • הפרס יינתן כמו שהוא (AS IS) ולא ניתן יהיה להחליפו ו/או להמירו.
 • תנאי לקבלת הפרס הינו עמידה בכל הדרישות וההתחייבויות המפורטות בתקנון זה.
 • במידה ויוטל מס, אגרה ו/או כל תשלום אחר ע"פ דין בגין הזכייה, תהא יקבי כרמל רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להתנות את מסירת וביצוע הפרס לידי הזוכים בביצוע התשלום המתחייב מכוח הדין. הזוכים מוותרים על כל טענה בקשר עם סעיף זה. בכל מקרה, כל מס, היטל או אגרה שיחולו בגין או בקשר עם הזכייה יחולו במלואם על הזוכים וישולמו על ידם ובאחריותם הבלעדית.
 • הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 1. אחריות

  • ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף. המשתתף מתחייב לשפות את יקבי כרמל ו/או מי מטעמה, תוך 14 יום ממועד דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה או דרישה של צד שלישי כלשהוא כנגד יקבי כרמל ו/או הבאים מטעמו, בקשר לנזקים ו/או הפסדים שנגרמו בקשר עם מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה ו/או התחייבות של המשתתף על פי הוראות כל דין ותקנון זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו להם כתוצאה מהנזקים דלעיל, והוא פוטר את יקבי כרמל ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
  • יקבי כרמל לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים (או מי שהיו מעוניינים להשתתף) והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות וכל משתתף מצהיר ומאשר בזאת, באופן סופי ובלתי חוזר, כי הוא פוטר את יקבי כרמל, יועציה וכל מי מטעמה מכל טענה או תביעה בגין או בקשר עם התחרות וכל הנובע הימנה וכי אין אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו ו/או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יקבי כרמל ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות והנובע ממנה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר, כי הואיל ועריכת התחרות תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים (ובכלל זה בתקינות רשת האינטרנט, פייסבוק, וכן מערכות ממוחשבות וטכנולוגיה שליקבי כרמל אין שליטה עליהם) – יקבי כרמל אינה אחראית לתקלות ו/או שיבושים ו/או כשלים כאלו או אחרים שעלולים להיגרם במהלך התחרות. יקבי כרמל אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. יקבי כרמל לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל תקלה ו/או טעות אשר אירעה בקשר עם התחרות או הנובע ממנה (לרבות ובמפורש תקלה טכנית אשר כתוצאה ממנה נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או התמונה) וכל משתתף פוטר את יקבי כרמל מאחריות כאמור ומוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יקבי כרמל או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
 2. הדין החל ומקום השיפוט

הדין החל על התחרות, תקנון זה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. בכל עניין הנוגע לתחרות זו תהא סמכות השיפוט הייחודית מוקנית לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

יקבי כרמל מאחלת לכל משתתפי התחרות בהצלחה!