עמוד תקנון

תקנון

תקנון זה (להלן: "התקנון"), מסדיר את תנאי השימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, תכנים ושירותים הכלולים באתר או הזמינים תחת קישורים המופיעים בו (לרבות קישורי עומק) באמצעות האתר.

מבוא והגדרות

1. אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלות אגודת הכורמים הקואופרטיבית של ירבי ראשל"צ וזכרון-יעקב בע"מ מספר אגודה 57-000031-5 ומופעל על ידו (להלן: "היקב").

2. למונחים המוגדרים בתקנון זה תהייה המשמעות שלהן:

2.1 "האתר" – אתר האינטרנט ww.carmelwines.co.il / יקבי כרמל, המספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות היקב ומוצריו כן מאפשר פניה לשירות לקוחות.

2.2 "המוצרים" – כל מוצרי היקב המוצגים באתר.

2.3 "המשתמש" – אדם המשתמש או המנסה לעשות שימוש באתר ו/או העושה שימוש במידע ו/או מסתמך על המידע הקיים בו.

3. כללי

3.1 האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד אולם מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

3.2 תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים להלן ("מדיניות הפרטיות"), מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא את תקנון זה על כל סעיפיו, לרבות סעיף מדיניות הפרטיות, בקפידה באופן תדיר ולפני כל שימוש באתר, בשים לב לכך שתנאים אלו יכולים להשתנות מפעם לפעם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתקנון זה, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. עצם שימוש באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותם והסכים להם.

3.3 כל בקשה לקבלת מידע תהיה כפופות להוראות תקנון זה וכי בכפוף לדין החל, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד היקב ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור לכך.

3.4 היקב יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון זה ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר.

3.5 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את היקב. מובהר, כי היקב משתדל כמיטב יכולת על מנת להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר.

3.6 היקב עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי בכפוף לדין החל, היקב לא ישא באחריות כלשהי הנובעת מהם.

3.7 זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של היקב ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים. לפיכך, היקב רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.8 היקב רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. היקב רשאי בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת.

3.9 התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב).

3.10 האתר מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי לרבות פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, או הפצת תכנים שיווקיים ללא הרשאה מפורשת מראש בכתב מהיקב.

3.11 כל תכני האתר אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קניינו הרוחני של היקב, וחל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהיקב. בתנאי שהמשתמש זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לו רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותר של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

3.12 רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. יובהר כי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

4. הצהרות המשתמש

4.1 בעת גלישה באתר, המשתמש מתחייב ומצהיר, כדלקמן:

4.1.1 הגלישה באתר והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של המשתמש.

4.1.2 הפרטים שהזין המשתמש בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים ומלאים.

4.1.3 ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים, יעדכן המשתמש באמצעות פנייה לאתר.

4.1.4 המשתמש בעל כשירות משפטית ומסכים לתנאי התקנון.

4.1.5 המשתמש לא יעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, בקריפו או בכל דרך אחרת.

4.1.6 המשתמש לא יעשה שימוש בלתי חוקי באתר.

4.1.7 השימוש באתר ע"י המשתמש לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

4.2 האתר רשאי למנוע מכל משתמש שימוש באתר לפי שיקול לדעתו המוחלט, וכן רשאי לחסום גישה אליו, מלאה או חלקית, אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו ע"י המשתמש במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

5. אחריות היקב

5.1 השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע מצידו של היקב או מי מטעמו.

5.2 בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהיקב לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם היקב באמצעות האתר, לרבות לא בגין רכישה, אספקה ו/או צריכת משקאות אלכוהוליים, שהינה באחריות המשתמש בלבד.

5.3 היקב ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר.

5.4 היקב אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי היקב או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל היקב או אצל מי מספקיו.

6. פרטיות ואבטחת מידע

6.1 היקב נוקט באמצעים לשמור על הפרטיות ואבטחת מידע באתר.

6.2 המשתמש מודע ומאשר כי על אף שהיקב משתמש באמצעי אבטחה כאמור, המשתמש עדיין חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט ובשירותי האתר ובכלל כך המשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של היקב ולגניבת מידע ממנו או מהיקב בכל דרך אחרת. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי היקב לא יהא אחראי לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה זו.

7. צדדים שלישיים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם אינם בבעלות או בשליטת היקב ואינם מופעלים על-ידו. היקב לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. היקב רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והיקב או כל צד קשור לא יישאו בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים הקשורים לכך.

8. מדיניות פרטיות

8.1 היקב מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר הפועל בכתובת www.carmelwines.co.il. תנאי מדיניות הפרטיות שלהלן סוקרים, בין השאר, את האופן שבו היקב משתמש במידע שמוסרים לו המשתשמים באתר, או שהוא אוסף בעת שימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

8.2 המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

8.2.1 לספק למשתמש שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

8.2.2 תפעולו התקין של האתר;

8.2.3 לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

8.2.4 שיפור שירות הלקוחות של האתר;

8.2.5 ליצירת קשר או לספק למשתמש נתונים בקשר לאתר או לשירות.

8.3 בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמא:

8.3.1 כתובת ה- IP של המשתמש, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו המשתמש גולש;

8.3.2 הקלטת הפעילות של המשתמש באתר או תרשים העמודים בהם ביקר המשתמש;

8.3.3 שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו המשתמש גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר (להלן: "עוגיות");

8.3.4 מידע שהמשתמש יזין, ישתף או שניתן להשיג מהשימוש של המשתמש באתר.

8.4 האתר עשוי לשתף את המידע האישי של המשתמש עם צדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים ונותני שירותים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו"ב, ובלבד שאותם צדדים שלישיים יעשו במידע הנ"ל בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, היקב לא יעביר פרטים אישיים ומידע שנאסף באתר לידי צדדים שלישיים לצרכים פרסומיים.

8.5 דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע וכרוכות בשימוש במידע של המשתמש:

8.5.1 לפתח ולתחזק את האתר;

8.5.2 לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.

8.6 לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע של המשתמש, והם עשויים להשתמש בעוגיות, כהגדרתן לעיל, או בטכנולוגיות איסוף אחרות.

8.7 היקב רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים למשתמש להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

9. שונות

9.1 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים/המוצרים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

9.2 היקב יהיה רשאי, בכל עת, להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי תקנון זה לאחר, ללא הסכמת המשתמש ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה.

9.3 היה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

9.4 כל השתהות של היקב בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלו על זכות המגיעה לו לפי תקנון זה או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של היקב על זכות כאמור.

לשאלות בנוגע לתקנון זה, אנא צרו עימנו קשר בפרטי הקשר שלהלן: שירות לקוחות, במספר
1-800-270-700.